Om Piksel

Piksel – festival for elektronisk kunst og fri teknologi

Piksel er et nettverk og en festival for elektronisk kunst og friteknologi, som retter søkelyset mot forholdet mellom kunst, teknologiog samfunn, arrangert for første gang i 2003. Festivaleninvolverer årlig 50–60 deltagere fra over et dusin land som utvekslerideer, presenterer og stiller ut kunst- og teknologiprosjekter, oggjennomfører workshops, performance og diskusjoner som bådeestetisk og politisk berører tematikken rundt fri programvare, åpenmaskinvare og kunst.

Piksels grunntanke bygger på at kunstnere, på tvers av fagfelt, selvskal ha kontroll over sin egen produksjon. Redskaper som friprogramvare/åpen maskinvare er sett på som best egnet til dette.Internasjonalt er Piksel kanskje det viktigste møtestedet foraktører i dette feltet, som fremtrer mer og mer som en ny bevegelse medøkende aktivitet og oppmerksomhet rettet mot seg.

Mer informasjon om Piksel:  piksel.no